CMU-Portugal ICTI Workshop in Applied Mathematics

Schedule

time name
8h45 – 9h Irene Fonseca (CMU) Welcome Address
9h – 9h45 David Kinderlehrer (CMU)
9h45 – 10h30 Manuel Marques (UL)
Break  
11h – 11h45 Kavita Ramanan (CMU)
11h45 – 12h30 Ana Bela Cruzeiro (UTL)
Lunch  
14h30 – 15h15 Luís Trabucho (UNL)
15h15 – 16h Adélia Sequeira (UTL)
16h – 16h45 Pedro Girão (UTL)
Break  
17h15 – 17h40 Filippo Cagnetti (ICTI postdoc fellow)
17h40 – 17h05 Milena Chermisi (ICTI postdoc fellow)
17h05 – 17h30 Rita Ferreira (ICTI PhD student)